lu.se

Energi och Byggnadsdesign

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Energi och Byggnadsdesign

Välkommen till avdelningen för Energi och ByggnadsDesign

Bebyggelsen svarar för 40% av Sveriges totala energianvändning. Eftersom denna är starkt kopplad till miljöpåverkan är det ett centralt mål i samhället att minska energianvändningen inom byggsektorn. Vårt arbete fokuserar på mål och medel för att skapa energieffektiva byggnader, t ex genom att isolera byggnader väl samt att utnyttja solenergi och dagsljus och att använda solskydd för att skärma av oönskad solinstrålning. Effekter av olika byggnadsutformning studeras med avseende på energianvändning (både kyla och värme) och termiskt och visuellt inomhusklimat.  

Du hittar mer information på svenska om du följer länken ’om oss’.

----

Welcome to the Division of Energy and Building Design

Buildings account for 40 % of the total energy use in Sweden. Due to its strong links to environmental impacts, it is a central goal of the society to reduce energy use within the building sector. Our work focuses on aims and means to create energy-efficient buildings, for example by insulating buildings well, and to utilise solar energy and daylight and to use solar shading devices to protect against unwanted solar gains. Effects of various building designs are studied regarding energy use (both for heating and cooling) and thermal and visual indoor climate. 

Find more information about EBD at our English homepage: http://www.ebd.lth.se/english

 

Our research in 2,5 minutes
Sidansvarig: