lunduniversity.lu.se

Energy and Building Design

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Alingsås - Brogården

Carl Gustaf och Silvia på besök i Brogården

Mer renovering

Efter semestern fortsätter renoveringsarbetet. Det visar sig att konstruktionsbetongen är ojämn på bottenplattan. För att få en isolerad utjämning används cellbetong, ett material där cellplastkulor blandas i betongen.

Det visar sig vara ett svårt material att få slätt och att få in mellan rör - efterarbetet blir omfattande.Ventilation monteras.

Nya ytterväggar monteras i två skikt. Stålreglar kompletteras med isolering. På utsidan monteras en utegipsskiva, där sedan fasadteglet ska fästas.

 

För att undvika ljudöverföring mellan lägenheter ljudisoleras dessa innerväggar med stålreglar och gips.

Renovering pågår!

I april 2008 påbörjas rivningsarbeten. Man började med att såga bort fasader, bila upp den övre delen av betongen på bottenplan och riva de ytterväggar som ska ersättas med nya.

Runt grunden monteras isolering för att undvika köldbryggor.

Balkongfundament gjuts för de nya balkongerna.

2007-03-05: Statsministern i Brogården

 

Måndag den 5:e mars  besökte statsminister Fredrik Reinfeldt Alingsås och informerades om Brogårdenprojektet.

Alingsåshems VD Ing-Marie Odegren och arkitekt Hans Eek samtalade i 35 minuter med statsministern om de renoveringar som ska utföras i Brogården och mer än halvera energiförbrukningen.

                                                Bild: Kent Eikeland

Läs mer i Göteborgs Posten!

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=649&a=330734

 

Alingsås - Brogården

BYGGHERRE:

AB Alingsåshem är det kommunala bostadsbolaget i Alingsås. Företaget bildades 1946 och antog då den målsättning som fortfarande gäller: att bygga och förvalta bra och billiga bostäder. För närvarande förvaltar man cirka 3300 lägenheter i Alingsås och Sollebrunn.Så gott som samtliga av Alingsåshems fastigheter är anslutna till Alingsås fjärrvärmeverk som till största delen får sin energi från biobränsle.

I AB Alingsåshems miljöpolicy står att man ska ”sträva efter att bidra till utvecklingen av ett bärkraftigt och kretsloppsanpassat samhälle”. Som ett led i detta satsar man nu mycket resurser på att få ner energianvändningen, Demo Brogården är en del i denna satsning.

PROJEKTET:

Området Brogården i Alingsås uppfördes omkring 1970 och består av 16 stycken huskroppar med en total boarea på 1056 m² + ca 480 m² biarea. Husen är byggda som lamellhus med betongstomme där vissa av husen har källare och de andra är byggda med platta på mark.

Husen i området har kontinuerligt renoverats under åren med bland annat byte av fasad och tillägg av en tredje ruta (isolerglas) med plastkarmskydd i fönstren. Komforten för hyresgästerna är dock inte tillräcklig, det drar i lägenheterna på grund av otätheter i byggnaden och det är svårt att uppnå ett gott inomhusklimat med avseende på bra luftkvalitet och behaglig temperatur. Det relativt nyss bytta fasadteglet har vittrat sönder på grund av frostsprängning och bruk som inte är kompatibelt med materialet och miljön, och måste bytas igen.

Då fastigheterna ändå måste renoveras och samtidigt anpassas för en låg energianvändning, skall de renoveras till att bli passivhus. Man har inte för avsikt att i detta demonstrationshus ändra planslösningen. Dock skall tillgängligheten ses över. Till att börja med ska en fastighet med 18 lägenheter renoveras.

ENTREPRENAD:

Under hösten 2006 och våren 2007 har projektet upphandlats till ett partneringsamarbete med Skanska. Detta samarbete gäller inte bara i Brogårdenprojektet utan även nybyggnation i området Statsskogen i Alingsås, där Alingsåshem skall bygga nya lägenheter.

Projektet är nu i projekteringsskede. Projekteringsfasen är planerad att vara färdig i månadsskiftet oktober/november 2007. Som underlag för projektering har SP i Borås utfört mätningar på fastigheten med avseende på täthet, nuvarande byggnadsmaterials status samt eventuella fuktansamlingar i den bärande konstruktionen.

För att kontrollera status av befintlig yttervägg öppnades ett hål i fasaden.

För att undvika de köldbryggor som idag uppkommer vid balkongerna, kommer ytterväggen i balkongen att flyttas ut till den övriga fasaden och balkongen kommer att hängas utanpå fasaden. Badrummen kommer att bli något större för att öka tillgängligheten och även entréerna kommer att förbättras i detta avseende.

Lägenheterna har idag frånluftsventilation, som kommer ersättas av till- och frånluftsventilation.

Då den tempererade tilluften kommer värma lägenheterna demonteras det befintliga radiatorsystemet.

Vid fortsatt renovering av området kommer solfångare att monteras för varmvattenberedning på de fastigheter i området som har tak som lutar mot söder. Tillskottsvärme för varmvatten och tilluft erhålls i demonstrationsprojektet från fjärrvärme.

BERÄKNINGAR:

Beräkningar av energibehov för olika fasadkonstruktioner har utförts. Olika renoveringsalternativ kommer simuleras och vägas mot investeringskostnader.

DATA:

TIDPLAN:

Projekteringsfasen beräknas vara klar under hösten 2007. Entreprenadskedet planeras till hösten/ vintern 2007/2008.

FRAMTIDA MÄTNINGAR:

Täthetsprovningar av färdig konstruktion kommer att utföras. Mätningar av kallvatten, varmvatten, hushållsel och fastighetsel kommer utföras under brukarskedet. Enkät till boende kommer skickas ut, både till boende i renoverade och orenoverade lägenheter.

 

Page Manager: